Kaikun
Thanh toán một và sử dụng tất cả!!!
Thanh toán một và sử dụng tất cả các dịch vụ của Kaikub AI
(※) Lưu ý:
DallE 3/Midjourney 6.0/GPT4/Claude 2.1 cần phải nâng cấp lên user pro để sử dụng. Coins chỉ mua thêm khi đã dùng hết số coins của gói pro hiện tại.

Coins được sử dụng cho các gói GPT4, Claude2, GPT4v, DallE3, Midjourney & Stable Diffusion server.

  • - GPT 4 & Claude 2: 690đ/1k tokens
  • - DallE3: Khoảng 1,100đ/S Image, 2,200đ/HD Image
  • - MDJ: 600đ/4 hình ảnh
  • - SD server tính theo rate giờ từng loại server.
Chào mừng đến với KaiKun AI
Unlock Kaikun Feature
Subscribe to Kaikun Pro plan to unlock this feature and more!